Chính sách riêng tư

1. VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

MGV cùng các Công ty thành viên rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó, bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin là một phần không thể thiếu trong chính sách của MGV.
“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là tất cả thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng (nghĩa là một cá nhân) – ví dụ: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ cư trú/địa chỉ thư tín.
Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân nếu và khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc thực hiện giao dịch kinh doanh với quý vị và khi quý vị sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. (Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này không nằm trong phạm vi của Chính sách Bảo mật này. Vui lòng kiểm tra trang web của bên thứ ba để tìm hiểu thông tin về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của họ).
Chính sách Bảo mật này không bao gồm cách thức xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự và cựu nhân viên.

2. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

2.1 Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về khách hàng hoặc liên quan đến khách hàng:
Thông thường, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ quý vị. Chúng tôi sẽ yêu cầu được cung cấp dữ liệu (bao gồm thông tin liên hệ) khi quý vị tương tác với chúng tôi, kể cả khi trả lời các câu hỏi của quý vị về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

2.2 Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập:
Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và cần thiết cho các mục đích đó, cụ thể:
Khi bắt đầu liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ từ quý vị, điều đó cho phép chúng tôi phản hồi, liên lạc và gửi tin nhắn đến quý vị, cho các mục đích mà quý vị đã liên hệ với chúng tôi – ví dụ, họ và tên, tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thư tín, địa chỉ thực tế/nơi cư trú và địa chỉ IP của quý vị – nếu bất kỳ lúc nào chúng tôi yêu cầu thông tin mà quý vị không muốn cung cấp, vui lòng cho chúng tôi biết (click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết liên hệ).
Chúng tôi thu thập thông tin về mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, chẳng hạn như các loại sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể khiến quý vị quan tâm và thông tin giúp chúng tôi điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp

2.3 Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân:
Cung cấp, thực hiện giao dịch và hỗ trợ giao dịch.
Liên quan đến quy trình cung cấp, mua bán và hỗ trợ sản phẩm, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị khi:
quý vị yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ cần hỗ trợ từ chúng tôi và/hoặc quý vị tham gia một trong các hoạt động hội thảo hoặc đào tạo của chúng tôi, và/hoặc
quý vị tham gia vào chương trình kinh doanh, tư vấn, và/hoặc đăng ký vào danh sách nhận email hoặc bản tin của chúng tôi
và chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập.

2.4 Khi chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân:
Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu trong các trường hợp sau:
Cho các công ty con và công ty liên quan của chúng tôi khi cần thiết cho các mục đích khác nhau mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đó.

3. ĐỐI TÁC KINH DOANH VÀ LIÊN HỆ KINH DOANH KHÁC

3.1 Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến các đối tác kinh doanh
Thông thường, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ quý vị. Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin đó (bao gồm thông tin liên hệ và thông tin mối quan hệ) khi quý vị tương tác với chúng tôi, kể cả khi chúng tôi trả lời câu hỏi về dịch vụ và giá cả của chúng tôi hoặc khi chúng tôi làm việc với quý vị trong quá trình thiết lập quan hệ kinh doanh với quý vị và/hoặc công ty và khi chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho quý vị và/hoặc công ty của quý vị.
Đôi khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị từ bên thứ ba, chẳng hạn như một cá nhân khác làm việc tại công ty của quý vị – ví dụ, khi họ bổ sung thêm quý vị vào nhóm dự án.

3.2 Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập
Nếu quý vị là một cá nhân thực hiện kinh doanh với chúng tôi, kể cả khi quý vị làm việc cho một công ty kinh doanh với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau đây về hoặc liên quan đến quý vị:
thông tin liên lạc cho phép chúng tôi liên lạc và gửi tin nhắn đến quý vị – chẳng hạn như họ tên, tên người dùng, địa chỉ email công ty, số điện thoại công ty và số điện thoại di động
thông tin về mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với quý vị và điều đó giúp chúng tôi thực hiện kinh doanh với quý vị và/hoặc với công ty của quý vị, chẳng hạn như các loại sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể khiến quý vị và/hoặc công ty của quý vị quan tâm và thông tin giúp chúng tôi điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với quý vị và/hoặc công ty của quý vị và
thông tin giao dịch về cách thức tương tác với chúng tôi, bao gồm yêu cầu thông tin tài khoản, thông tin giao dịch khi quý vị và/hoặc công ty của quý vị mua sản phẩm và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và thông tin về cách thức quý vị và/hoặc công ty của quý vị sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi
để tìm hiểu thông tin về cách thức sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, nhấp vào đây

3.3 Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị
Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị:
để thực hiện các yêu cầu của quý vị và/hoặc của công ty của quý vị về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và về các hoạt động liên quan, như cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ giao hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý tài khoản / mối quan hệ, hỗ trợ, đào tạo và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến quan hệ kinh doanh của quý vị và/hoặc của công ty quý vị với chúng tôi
để gửi cho quý vị thông tin tiếp thị, bao gồm các ưu đãi mục tiêu dựa trên lợi ích cụ thể, đặc điểm kinh doanh và địa điểm của quý vị và/hoặc của công ty quý vị
để quản lý khảo sát và thực hiện các sự kiện quảng cáo và xác định xem quý vị và/hoặc công ty của quý vị có đủ điều kiện hưởng một số dịch vụ hoặc ưu đãi không
để cung cấp cho quý vị và/hoặc công ty của quý vị thông tin hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể quý vị và/hoặc công ty của quý vị quan tâm, như tin tức, thông báo và thông tin kỹ thuật của chúng tôi như bản tin dịch vụ kỹ thuật
để quản lý các nhu cầu và tương tác kinh doanh hàng ngày của chúng tôi với quý vị và/hoặc công ty của quý vị, bao gồm việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho quý vị và/hoặc công ty của quý vị, xử lý các khoản thanh toán, quản lý kế toán tài chính, thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản trị trang web của chúng tôi, phân tích việc sử dụng dịch vụ của quý vị và/hoặc công ty của quý vị, ngăn chặn gian lận và duy trì bảo mật cho hệ thống và quy trình của chúng tôi, báo cáo tuân thủ pháp luật và quản lý tính liên tục trong kinh doanh của chúng tôi

3.4 Khi chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị
Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu trong các trường hợp sau:
cho các công ty con và công ty liên quan của chúng tôi khi cần thiết cho các mục đích khác nhau mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đó – xem “Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị”.
khi chúng tôi thuê một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như những người cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (như giao sản phẩm thực tế, dịch vụ kiểm toán và các mục đích quản lý nội bộ khác) – trong các trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tham gia thỏa thuận theo hợp đồng với chúng tôi để bảo đảm dữ liệu cá nhân của quý vị được bảo vệ và không được nhà cung cấp dịch vụ sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cung cấp dịch vụ theo hợp đồng quy định
chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ dữ liệu

4. NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỦA CHÚNG TÔI

4.1 Sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi khác
Trong phạm vi dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi khác. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ có thể được lưu trữ trên thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Có thể theo dõi bằng cách sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Cụ thể, chúng tôi xử lý thông tin bằng công nghệ pixel và/hoặc thông qua phân tích tập tin nhật ký. Chúng tôi phân biệt giữa:
cookies được yêu cầu bắt buộc cho các chức năng kỹ thuật của dịch vụ trực tuyến
cookies và các cơ chế theo dõi không bắt buộc đối với các chức năng kỹ thuật của dịch vụ trực tuyến – thường có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến với các cookies và cơ chế theo dõi này

4.2 Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật
“Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật” nghĩa là các cookies cần thiết để bảo đảm cung cấp dịch vụ trực tuyến về mặt kỹ thuật. Ví dụ, các cookies lưu trữ dữ liệu để bảo đảm sao chép mượt mà các đoạn video hoặc âm thanh. Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật sẽ bị xóa khi quý vị rời khỏi trang web.

4.3 Cookies và cơ chế theo dõi không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật
Chúng tôi chỉ sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật nếu quý vị đã đồng ý cho phép chúng tôi trong từng trường hợp. Liên quan đến các cookies và cơ chế theo dõi này, chúng tôi phân biệt:
cookies tiện lợi – chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành dịch vụ trực tuyến và do đó cho phép quý vị trải nghiệm thoải mái hơn (ví dụ, có thể cài đặt ngôn ngữ của quý vị trong các cookies này)
cookies tiếp thị và cơ chế theo dõi:
cookies tiếp thị và cơ chế theo dõi cho phép chúng tôi và các đối tác của chúng tôi giới thiệu các dịch vụ dựa trên sở thích có được từ phân tích hành vi người dùng của quý vị
công cụ thống kê cho phép chúng tôi đo lường, ví dụ, số lượng trang trong dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà quý vị đã xem
các công cụ theo dõi chuyển đổi được các đối tác tiếp thị của chúng tôi đặt trên thiết bị của quý vị nếu quý vị truy cập trang web của chúng tôi thông qua quảng cáo của đối tác tiếp thị đó (và thường hết hiệu lực sau 30 ngày) – nếu truy cập một số trang nhất định trên trang web của chúng tôi và cookies chưa hết hạn, chúng tôi và đối tác tiếp thị liên quan có thể nhận ra rằng quý vị đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê chuyển đổi và ghi lại tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo liên quan và được chuyển hướng đến trang web của chúng tôi
plugin mạng xã hội – một số trang trong dịch vụ trực tuyến của chúng tôi liên quan đến nội dung và dịch vụ của các nhà cung cấp khác (ví dụ: Facebook, Twitter), cũng có thể sử dụng cookies và các mô-đun hoạt động – để biết thêm chi tiết về các plugin mạng xã hội, vui lòng tham khảo phần bên dưới về plugin mạng xã hội.
Quý vị có thể quản lý cài đặt cookies và cơ chế theo dõi của quý vị trong trình duyệt và/hoặc cài đặt quyền riêng tư của chúng tôi. (Lưu ý: cài đặt quý vị đã thực hiện chỉ đề cập đến trình duyệt được sử dụng trong từng trường hợp.)
Nếu muốn hủy kích hoạt tất cả cookies, hãy hủy các cookies trong cài đặt trình duyệt của quý vị. Xin lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web.
Khi truy cập trang web của chúng tôi, quý vị sẽ được hỏi trong lớp cookies xem có đồng ý sử dụng cookies tiện lợi, cookies tiếp thị hoặc cơ chế theo dõi tương ứng không.
Trong cài đặt quyền riêng tư của chúng tôi, quý vị có thể hủy bỏ sự đồng ý và có hiệu lực trong tương lai hoặc đồng ý vào thời điểm sau đó.

4.4 Plugin Mạng xã hội:
Chúng tôi có thể sử dụng các plugin từ nhiều Mạng xã hội khác nhau, chẳng hạn như nút ‘Thích’, ‘Chia sẻ’ và ‘Bình luận’ do Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram,… cung cấp.
Khi sử dụng một plugin mạng xã hội – ví dụ, khi quyết định ‘Thích’ hoặc ‘Chia sẻ’ một điều gì đó – thì trình duyệt internet của quý vị tạo ra một kết nối trực tiếp đến máy chủ mạng xã hội có liên quan. Kết quả là nhà cung cấp mạng xã hội liên quan nhận được thông tin mà trình duyệt internet đã truy cập từ trang web mà chúng tôi cung cấp Đề xuất trực tuyến cho quý vị. Điều này xảy ra ngay cả khi quý vị không có tài khoản người dùng với nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan hoặc hiện chưa đăng nhập vào tài khoản của quý vị. Các tập tin nhật ký (bao gồm địa chỉ IP), trong trường hợp này, được truyền trực tiếp từ trình duyệt internet của quý vị đến máy chủ của nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan và có thể được lưu trữ ở đó. Nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan hoặc máy chủ của họ có thể được đặt bên ngoài Việt Nam.
Plugin mạng xã hội là phần mở rộng độc lập của các nhà cung cấp mạng xã hội. Vì lý do này, chúng tôi không thể gây ảnh hưởng đến phạm vi dữ liệu được họ thu thập và lưu trữ.
Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu của mạng xã hội, việc tiếp tục xử lý và sử dụng dữ liệu đó của mạng xã hội cũng như các quyền và tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị có thể được tìm thấy bằng cách tham khảo thông báo bảo vệ dữ liệu của mạng xã hội có liên quan.
Trong trường hợp không muốn các nhà cung cấp mạng xã hội nhận và, nếu có thể, lưu trữ hoặc sử dụng dữ liệu, quý vị không nên sử dụng các plugin tương ứng – nghĩa là, không nên sử dụng nút ‘Thích’, ‘Chia sẻ’, ‘Nhận xét’ hoặc nút tương tự trên trang web của chúng tôi.

5. QUYỀN HẠN CỦA QUÝ VỊ

5.1 Giới hạn thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi
Nếu chúng tôi yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân mà quý vị không muốn, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục mà không sử dụng dữ liệu đó. Tuy nhiên, có khả năng là chúng tôi sẽ không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đang tìm kiếm, hoặc việc thiếu dữ liệu cá nhân có thể gây bất tiện cho quý vị khi chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

5.2 Rút lại sự đồng ý và từ chối nhận thông tin tiếp thị
Mặc dù đã đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, quý vị vẫn có thể hủy bỏ sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách gửi văn bản thông báo cho chúng tôi (bao gồm email) – nhấp vào đây để biết thông tin liên hệ chi tiết của chúng tôi.
Ngoài ra, quý vị có thể từ chối các email quảng cáo bằng cách nhấp vào dòng “Hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho quý vị. Xin lưu ý rằng nếu từ chối email quảng cáo, chúng tôi vẫn có thể cần liên hệ bằng thông tin giao dịch quan trọng của quý vị và/hoặc tài khoản công ty của quý vị và/hoặc về một sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã mua từ chúng tôi.

5.3 Tính chính xác của dữ liệu:
Chúng tôi thực hiện các bước để bảo đảm tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của dữ liệu cá nhân thu thập được. Điều này bao gồm cập nhật dữ liệu nếu và khi quý vị thông báo cho chúng tôi dữ liệu đã thay đổi. Ngoài ra, vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào bằng văn bản thông báo (bao gồm email) – click vào đây để biết thông tin liên hệ chi tiết.

5.4 Truy cập dữ liệu cá nhân:
Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc thông tin đề cập đến quý vị thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về những cách thức mà chúng tôi đã, hoặc có thể đã sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu trong vòng 12 tháng trước đó.
Ngoài ra, vui lòng gửi văn bản yêu cầu cho chúng tôi (bao gồm email) – click vào đây để biết thông tin liên hệ chi tiết. Chúng tôi có thể yêu cầu việc cung cấp thông tin để chúng tôi xác minh danh tính trước khi đáp ứng yêu cầu của quý vị. Tùy thuộc vào việc xác minh danh tính, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị ngay khi có thể. Nếu chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trong khoảng thời gian đó khi nào chúng tôi có thể phản hồi yêu cầu của quý vị.
Chúng tôi có quyền tính phí truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị, điều này sẽ được giới hạn ở các chi phí gia tăng mà chúng tôi phải chịu khi đáp ứng yêu cầu của quý vị. Chúng tôi sẽ thông báo về số tiền phí (hoặc, nếu không thể xác định được, chúng tôi sẽ thông báo số tiền ước tính) trước khi thực hiện yêu cầu của quý vị.

5.5 Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:
Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi sửa lỗi những sai sót trong dữ liệu cá nhân hoặc thông tin đề cập đến quý vị mà dữ liệu đó thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi.
Hãy thông báo cho chúng tôi về yêu cầu chỉnh sửa của quý vị bằng văn bản (bao gồm email) – nhấp vào đây để biết thông tin liên hệ chi tiết của chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu việc cung cấp thông tin để chúng tôi xác minh danh tính trước khi phản hồi yêu cầu của quý vị. Tùy thuộc vào việc xác minh danh tính, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý vị ngay khi có thể. Chúng tôi cũng có thể gửi dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa cho các tổ chức khác mà chúng tôi đã tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị.

6. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc đề cập đến quý vị một cách nghiêm ngặt.
Chúng tôi có nhiều phương pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của quý vị vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị chỉ trong phạm vi các nhân viên, các bên thứ ba khác “cần phải biết” để tiến hành hoạt động kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo hướng dẫn của chúng tôi.

7. TIÊU HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ các tài liệu có chứa dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị ngay khi nhận thấy rằng mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu không còn đáp ứng yêu cầu của chúng tôi và chúng tôi không còn cần dữ liệu đó cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nữa. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể ẩn dữ liệu cá nhân để dữ liệu đó không còn liên quan đến quý vị nữa.

8. KHIẾU NẠI

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến quý vị – nghĩa là, nếu quý vị cảm thấy chúng tôi không tuân thủ Chính sách Bảo mật này và/hoặc không tuân thủ luật bảo vệ/bảo mật dữ liệu hiện hành, hãy thông báo cho chúng tôi. Quý vị có thể gửi văn bản thông báo (bao gồm email) – nhấp vào đây để biết thông tin liên hệ chi tiết của chúng tôi. Vui lòng cung cấp những thông tin sau đây:
thông tin liên hệ đầy đủ để chúng tôi xác nhận danh tính của quý vị
thông tin rõ ràng và súc tích về tính chất khiếu nại – ví dụ, đã xảy ra chuyện gì, quý vị biết điều đó khi nào và ai có liên quan
tóm tắt về ảnh hưởng của sự kiện đã xảy ra đối với quý vị, và
thông tin chi tiết về những gì quý vị muốn tiến hành để giải quyết khiếu nại
Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của quý vị ngay khi có thể. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Chúng tôi có thể cần thu thập thêm thông tin từ quý vị, nói chuyện với các nhân viên có liên quan, xem xét các tài liệu liên quan và/hoặc tư vấn pháp lý hoặc kỹ thuật để thực hiện quá trình điều tra của chúng tôi. Khi chúng tôi đã hoàn thành điều tra, chúng tôi sẽ gửi thông báo về kết quả của cuộc điều tra đến quý vị.

9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Chính sách Bảo mật này, đưa ra nhận xét hoặc thực hiện bất kỳ khiếu nại nào.

10. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật này theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo sự thay đổi trên trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được thông báo trên trang web của chúng tôi.